Algemene voorwaarden

Procedure
De tarieven zijn gebaseerd op een bedrag per maand (incl. de vermelde vakanties). Bij het volgen van meerdere lessen door hetzelfde lid wordt een bepaalde korting verleend. De betaling vindt plaats door middel van betaling per jaar of per half jaar. Ieder lid zal het bedrag zelf over moeten maken op het verkregen rekeningnummer van Dansschool FemFit. Dit gebeurt bij halfjaarlijkse betaling in twee termijnen. De eerste termijn valt in oktober en de tweede termijn in februari. Je meld je aan voor minimaal één jaar en het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd per seizoen. Opzegtermijn is minimaal 1 maand. 

Kleding en extra bijdrage
De deelnemers hebben gedurende de lessen sportkleding aan en dragen tevens schoeisel dat geschikt is om een gymzaalvloer mee te betreden. Voor alle dansleden
wordt een bijdrage verwacht van maximaal € 15,- voor kleding voor de jaarlijkse einduitvoering.

Fotomateriaal
Met de inschrijving bij Dansschool FemFit ga jij ermee akkoord dat foto’s die tijdens uitvoeringen en of andere dansevenementen worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor de website en of andere promotiedoeleinden. Indien jij hiermee niet akkoord gaat gelieve dit bij de inschrijving te vermelden.

Inschrijven
Inschrijven voor een les kan door middel van het invullen van een inschrijfformulier, via de website. Inschrijving voor de danslessen dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk na contact met Dansschool FemFit. Deze is afhankelijk van groepsgrootte en vorderingen. Voor de aerobicslessen en bootcamptrainingen kan men zich het gehele cursusjaar door aanmelden.

Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt het lid (mits bereikbaar) telefonisch, via Whatsapp/SMS of per e-mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal in eerste instantie gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van de contributie van de les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool FemFit hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch/sms (06 25 08 09 35) of via de mail (info@dansschoolfemfit.nl). Bij verhindering van een lid vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel kan de les worden ingehaald bij een andere les van die week. 

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier dat per e-mail (mits het lid een e-mail adres heeft) wordt verstuurd. Zodra akkoord is gegaan met de inschrijfvoorwaarden, wordt de inschrijving verwerkt. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leden van het voorgaande jaar voorrang hebben bij plaatsing. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van de contributie.

Tussentijds beëindiging deelname
Het lid kan de deelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient door gegeven te worden aan Dansschool FemFit.  De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende abonnement (minimaal 1 jaar) behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn: verhuizing uit de regio, langdurige ziekte of zwangerschap van het lid waardoor het u medisch gesproken niet mogelijk is de lessen te volgen, indien een lid een advies van Dansschool FemFit opvolgt om de lessen te beëindigen, wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling van Dansschool FemFit. In deze gevallen is een restitutie van contributie geld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij Dansschool FemFit. Dansschool FemFit beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. Bij adreswijziging dient Dansschool FemFit zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Dansschool FemFit.